Algemene voorwaarden

Algemeen:

De Kinderexpert is ingeschreven in het Handelsregister met KVK-nummer 85002542
De Kinderexpert richt zich op het aanbieden van kindercoach-werkvormen en het verbinden van diverse kinderexperts met coaching voor iedereen die werkt en/leeft met kinderen.

Toepasselijkheid:

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van De Kinderexpert, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen De Kinderexpert en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website www.dekinderexpert.nl (genoemd de Website) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien. 


   1. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van De Kinderexpert aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

   1. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen die gebruik maken van de aangeboden diensten en producten van De Kinderexpert en die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken en/of informatie plaatsen.

   1. De Kinderexpert zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.dekinderexpert.nl

  De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

  Bedenktijd en herroeping:

  Bij de aankoop van producten die per post wordt verzonden gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de Gebruiker, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het (laatste) product uit de bestelling heeft ontvangen.
  Op digitale producten is geen bedenktijd en herroeping mogelijk. Producten die van dienstbare aard zijn zoals het boeken van workshops, evenementen enzovoort kunnen 72 uur van te voren geannuleerd worden waarbij het recht op vergoeding in de vorm van tegoed gericht op een andere data wordt aangeboden.

  Tijdens de bedenktermijn zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan De Kinderexpert retourneren, conform de door De Kinderexpert verstrekte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Gebruiker.

  Na het sluiten van een overeenkomst met De Kinderexpert ten aanzien van een product per post, kan de klant de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag van het tot stand komen van de overeenkomst.

  Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (beschikbaar op de website van De Kinderexpert) of op een andere ondubbelzinnige manier aan De Kinderexpert.

  Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zijn de mogelijke kosten van retournering voor rekening van de gebruiker.

  Tarieven, betaling en prijswijziging:

  Alle prijzen gehanteerd door De Kinderexpert zijn inclusief BTW.

  Betaling van producten en diensten kan direct via www.dekinderexpert.nl. Betaling van facturen van De Kinderexpert dient binnen 14 dagen dagen na factuurdatum te geschieden.

  In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening.

  Gebruik Website:

  De Gebruiker dient de Website middels Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.

  Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan gebruiker een bericht sturen naar contact@dekinderexpert.nl.

  Alle rechten voorbehouden / All rights reserved
  Niets uit uitgave van De Kinderexpert mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, online-publicaties of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan De Kinderexpert.

  De Kinderexpert behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

  Aansprakelijkheid:

  Het advies en de begeleiding van De Kinderexpert is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind of de ouder/verzorger zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. De Kinderexpert is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten.

  De Kinderexpert is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van: gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie. De Kinderexpert is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.

  De Kinderexpert neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van De Kinderexpert kan worden verwacht. De Kinderexpert is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door De Kinderexpert betrachte zorg.

  Voor diepganende coachingssessies wordt een aparte desbetreffende overeenkomst tussen De Kinderexpert/derden en Gebruiker afgesloten. Deze overeenkomst is wisselend van aard en op te vragen met interesse van de coachingssessie bij
  De Kinderexpert of desbetreffende derde partij.

  Inschakeling derden:

  De Kinderexpert is een platform met derden. De Kinderexpert is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten derden in te schakelen. Gebruikmaking van de diensten van De Kinderexpert impliceert dat de Gebruiker De Kinderexpert machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.

  De Kinderexpert neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. De Kinderexpert is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden.

  Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
  Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

  Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
  Stap 1: Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
  Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met de beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. De beroepsvereniging is te bereiken via

  klachten@zorgvoorzzp.nl

  Stap 3: Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten 

  https://zorgvoorzzp.nl/klachtenprocedure/

  Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

  Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag. Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

  Via deze link vind je de registratie van De Kinderexpert bij de geschillencommissie www.zorgvoorzzp.nl

  Wijzigingen

  De Kinderexpert behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

  versie juli 2023